Over

Introductie

 

De NVBN is in 2009 opgericht. De vereniging stelt zich tot doel de beroepsbelangen van neuropsychologen in Nederland en Vlaanderen te behartigen. Het betreft alle onderwerpen die belangrijk zijn voor de uitoefening en verdere professionalisering van het vak van neuropsycholoog in de gezondheidszorg. Praktiserende neuropsychologen die werkzaam zijn in allerlei sectoren van de gezondheidszorg zoals ziekenhuizen, instellingen voor ouderenzorg, revalidatie instellingen, kinderziekenhuizen, instellingen voor verslavingszorg, zorg voor verstandelijk gehandicapten, justitiële instellingen en expertise bureaus kunnen lid worden van de vereniging. Wetenschappelijke onderzoekers op het gebied van de neuropsychologie en universitaire studenten neuropsychologie kunnen eveneens lid worden van de NVBN, evenals gepensioneerde beroepsbeoefenaren, die de ontwikkeling van hun vak willen blijven volgen. De NVBN is dus niet een beroepsvereniging voor alle psychologen, maar is alleen voor neuropsychologen. De NVBN heeft daarnaast meer doelstellingen dan het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten.

Doelstellingen

  • Samenwerking binnen het Nederlandse taalgebied is belangrijk voor het vak. Het Nederlandse taalgebied is niet groot. Het is verstandiger om ontwikkelingen in beide landen parallel te laten verlopen en krachten te bundelen. Tenslotte zijn er uitwisselingen tussen universitaire studenten in Nederland en België en er werken Nederlandse neuropsychologen in Vlaanderen en Vlaamse neuropsychologen in Nederland.
  • Met betrekking tot de Nederlandse erkenningsregeling en overgangsregeling wil de NVBN eveneens de belangen behartigen van de leden. De vereniging kan naar de bestuursrechter gaan om beide regelingen door de rechter te laten toetsen. De vereniging behartigt de belangen van alle leden dus ook van degenen die gebruik zullen gaan maken van de erkenningsregeling. De vereniging is voornemens de minister van VWS voorstellen te doen voor het aanpassen van de huidige erkenningsregeling zodat deze aan zijn oorspronkelijke doel beantwoordt. Vakbekwame neuropsychologen moeten een eerlijke kans krijgen om hun beroep uit te oefenen.
  • De NVBN wil zich voorts inzetten voor meer toegepast wetenschappelijk onderzoek en daar fondsen voor werven. Bijvoorbeeld, het normeren en valideren van neuropsychologische tests voor kinderen en voor bejaarden is nodig. In de praktijk worden soms tests gebruikt die onvoldoende genormeerd zijn voor hoog-bejaarden of kinderen. Ook worden eigen vertalingen gebruikt van Engelstalige tests, waarvan de validiteit en betrouwbaarheid onbekend zijn en die niet voor het Nederlandse taalgebied genormeerd zijn. Er zijn over het algemeen minder Vlaamse dan Nederlandse normen beschikbaar. De kwaliteit van de diagnostische instrumenten is van groot belang voor het praktisch uitoefenen van het vak neuropsycholoog. De NVBN wil zich hiervoor inzetten.
  • Er is bovendien behoefte aan toegepast onderzoek op het gebied van de effectiviteit van cognitieve training en andere specifieke behandelmethoden in de revalidatie en verpleeghuiszorg. De NVBN is voorstander van evidence-based onderzoek dat leidt tot betere patiëntenzorg.

Copyright 2009-2014 © NVBN. All Rights Reserved